آکادمی بدمینتون برتر

نیمه پیشرفته

مربی مکان جنسیت روزها تاریخ شروع تاریخ پایان ساعت شروع ساعت پایان قیمت تومان ثبت نام
اصغر ساولانی سالن دانشگاه شریف آقایان شنبه - دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ 19:00 20:30 840,000 ثبت نام
اصغر ساولانی سالن دانشگاه شریف آقایان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 18:45 20:15 1,120,000 ثبت نام
محسن سوار سالن دانشگاه شریف آقایان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 20:30 22:00 1,200,000 ثبت نام
معصومه اصلانی سالن دانشگاه شریف بانوان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ 17:00 18:30 1,120,000 ثبت نام
اصغر ساولانی سالن دانشگاه شریف آقایان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 18:45 20:15 1,170,000 تاریخ ثبت نام گذشته است
اصغر ساولانی سالن دانشگاه شریف آقایان شنبه - دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 19:00 20:30 1,170,000 تاریخ ثبت نام گذشته است
معصومه اصلانی سالن دانشگاه شریف بانوان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 17:00 18:30 1,170,000 تاریخ ثبت نام گذشته است
محسن سوار سالن دانشگاه شریف آقایان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ 20:30 22:00 1,350,000 تاریخ ثبت نام گذشته است
اصغر ساولانی سالن دانشگاه شریف آقایان شنبه - دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 19:00 20:30 1,320,000 تاریخ ثبت نام گذشته است
اصغر ساولانی سالن دانشگاه شریف آقایان یکشنبه - سه شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ 18:45 20:15 1,320,000 تاریخ ثبت نام گذشته است

در این دوره روند حرفه ای گری ورزشکاران به صورت کاملا تخصصی و با برنامه ریزی کامل انجام میشود. این دوره نیز در نخستین جلسات به مرور قوانین و رفع ایرادات باقی مانده از دوره های گذشته میپردازد.

  • مرور کلی ضربات مختلف در جلسات اول
  • آموزش نت پیچ دار و مورب (کج)
  • آموزش آندرهند تیز فورهند و بک هند
  • آموزش ضربه حمله از کنار (سایه اتک)
  • آموزش شادوی کل زمین
  • آموزش شادو به همراه توپ اندازی در کل زمین
  • آموزش ضربه دراپ بک هند
  • آموزش ضربه تاس بک هند همراه راکت گیری کرنر (گوشه ای)
  • آموزش ضربه روی تور فورهند همراه با راکت گیری دسته ماهیتابه ای (پن هندل)
  • آموزش ضربه روی تور بک هند